Turnaj „Ideme hrať ping – poooong“

„ IDEME HRAŤ PING – POOOOOONG“,

Dňa 6. apríla  sa na našej škole v areáli telocvične uskutočnil stolnotenisový turnaj. Podujatie bolo súčasťou celoslovenského projektu  „ Ideme hrať ping – poooooong“, ktorý sa koná každoročne v rámci Svetového dňa stolného tenisu.

Súťažiaci boli rozdelení do troch kategórii – žiaci, žiačky a muži. Spolu sa turnaja zúčastnilo 15 súťažiacich.

Zápasy boli veľmi vyrovnané, častokrát o víťazstve rozhodovala jediná loptička. Ako v každej súťaži, aj tu boli ocenení tí najlepší. Víťazi si odniesli diplom, vecné ceny, ale i mnoho nových zážitkov.

Výsledky v jednotlivých kategóriach:

Kategória žiaci

1. miesto – Daniel Tvrdoň, 6.A

  1. miesto  – Samuel Minárik, 7.B
  2. miesto – Tomáš Masarik, 6.A

Kategória žiačky

1. miesto  – Nina Gešová, 6.B

  1. miesto – Katarína Gregušová, 5.B

Kategória muži

1. miesto Mgr. Aleš  Gaľa

  1. miesto Mgr. Dan Bělousov
  2. miesto Ing. Miloš Masarik

 

Víťazom srdečne gratulujeme a dúfame, že táto zábavná športová akcia sa zopakuje každý rok.

 

Karneval 2019

V stredu, 20. februára 2019 sa u nás v Školskom klube detí pri Základnej škole v Miloslavove stal zázrak. Akoby mávnutím čarovného prútika sa deti i pani vychovávateľky premenili na rôzne masky. Mnohých sme ani nespoznali. A tak v Kultúrnom dome za sprievodu veselej hudby a tanca deti popoludnie strávili na svojom karnevale. Veľmi sa tešili aj z vystúpenia speváckeho krúžku. Všetci sa tešia už na budúci karneval.

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

Aj v tomto šk.roku sme usporiadali na škole tradičnú prehliadku v prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín.

V každej triede prebehlo triedne kolo a pedagógovia vybrali tých najlepších v prednese poézie a prózy.

V školskom kole súťažilo 22 žiakov a tiež sme mali 4 hostí z radov prváčikov. Tí bolí úžasní a zároveň veľmi odvážni.

Výsledky v jednotlivých kategóriach:

I.kategória 2.-4.ročník  poézia                                      I.kategória 2.-4.ročník  próza              

1.miesto  –  Matúš Gutten, 3.A                                      1.miesto  –  Timea Durecová,3.B

2.miesto –  Daniel Mikulec, 4.A                                     2.miesto –    Adela Brázdilová, 3.A

3.miesto – Katarína Kabátová, 2.A                               3.miesto –    Katarína Ottmárová, 2.A

Ema Bulíková, 3.B                                                              Nikola Kabátová,4.B

 

II.kategória  5.- 6.ročník  poézia                                   II.kategória 5.- 6.ročník  próza              

1.miesto  – Tomáš Masarik,6.B                                     1.miesto  –  Katarína Strešňáková, 6.B

2.miesto –   Karolína Ottmárová, 5.A                           2.miesto –   Simona Húsková, 5.B

3.miesto –   Simona Biacovská,5.B

 

III.kategória  7.-9.ročník  poézia                                   III.kategória  7.-9.ročník  próza   

1.miesto  – Ema Ozogányová,7.A                                   1.miesto  –    Natália Franeková, 7.A

 

Do okresného kola postupujú prví z každej kategórie. Držíme im palce!

Veľmi pekne ďakujeme všetkým súťažiacim a ich pani učiteľkám, ktoré ich na súťaž pripravili. Tešíme sa na ďalšie podobné recitačné prehliadky.

Ďakujem porote v zložení:  Almášiová, Durecová, Kušnírová, Miklušová, Klačanská

Gabriela Klačanská

Výsledky Testovania 5 – 2018

Správa o výsledkoch ZŠ Miloslavov v celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2018/2019

 

21.novembra 2018 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5-2018). Testy písalo spolu 46 360 piatakov  na 1487 základných školách. Z našej základnej školy (ZŠ Miloslavov) sa Testovania 5-2018 zúčastnilo 50 žiakov, z toho šiesti žiaci so zdravotným znevýhodnením.  Žiaci boli testovaní z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

 

Priemerná úspešnosť žiakov Matematika Slovenský jazyk a literatúra
Celoslovenská 59,30% 58,40%
Štátne školy 58,60% 57,70%
Neplnoorganizované školy 50,40% 50,40%
ZŠ  Miloslavov 74,40% 66,60%

 

Vyhodnotenie:

Priemerná úspešnosť testu z matematiky žiakov 5.ročníka ZŠ Miloslavov je o 24 % vyššia v porovnaní s priemernou úspešnosťou žiakov na neplnoorganizovaných školách, o 15,8  % vyššia  v porovnaní s úspešnosťou žiakov na štátnych školách a o 15,1 % vyššia v porovnaní s celoslovenským priemerom.

 

Priemerná úspešnosť testu zo slovenského jazyka a literatúry žiakov 5.ročníka ZŠ Miloslavov je o 16,2 % vyššia v porovnaní s priemernou úspešnosťou žiakov na neplnoorganizovaných školách, o 8,9  % vyššia  v porovnaní s úspešnosťou žiakov na štátnych školách a  o 8,2 % vyššia v porovnaní s celoslovenským priemerom.

Lyžiarsky výcvik v 7. ročníku

V dňoch 4. – 8. februára 2019 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka s príspevkom štátu 150 € jednorázovo pre žiaka. Výcviku sa zúčastnilo 24 žiakov pod vedením pedagógov Mgr. Ivany Italy a Mgr. Tomáša Mišejku v stredisku Oščadnica – Laliky, Hotel BOCY.

Väčšina žiakov sa zdokonalila v lyžovaní, začiatočníci sa naučili základy. Celý týždeň bolo krásne počasie.

Projektový týždeň s Aissec

Aj tento školský rok využila naša škola možnosť stráviť týždeň v spoločnosti anglicky hovoriacich lektorov. Tento rok našu školu navštívili dve lektorky –  Marianna z Portugalska a Putri z  Indonézie. Naši žiaci sa na  hodinách s nimi dozvedeli zaujímavé informácie o ich rodných krajinách, ale hlavne si mohli precvičiť svoje komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. Žiaci boli aktívni a komunikácia v anglickom jazyku im išla naozaj veľmi dobre. Za tento zaujímavý týždeň sme veľmi vďační  a určite v tom budeme pokračovať aj v budúcich školských rokoch.

„Záchrana som JA!“ – odovzdávanie defibrilátora

Naša škola sa zapojila do 2. ročníka celoslovenského projektu Záchrana som ja, ktorého cieľom bolo vrátiť tému prvej pomoci na základné školy. Vzdelávať žiakov v oblasti prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi.

Z našej školy sa do projektu  zapojili  4 triedy:  2.B, 3.A, 3.B,3.C .

Úlohou žiakov bolo: Napísať príbeh na tému prvej pomoci a bezpečnosti na cestách. Témy mohli byť  – rozprávkové, z ríše zvierat, z reálneho života alebo aj vymyslené.

Táto  téma žiakov  zaujala a vďaka tomu vznikli naozaj krásne, dojímavé a najmä poučné príbehy,  plné nádherných ilustrácií o bezpečnosti na cestách, prvej pomoci a záchrane života.

Triedni učitelia, vychovávatelia  spoločne  so žiakmi  tieto príbehy spracovali do rôznych publikácií.

Triedy: 3.A a 3.B so svojimi úspešnými prácami patria medzi  päťdesiat  víťazných škôl, ktoré vyhrali  pre celý 1.stupeň našej školy zážitkové kurzy prvej pomoci pre žiakov so záchranármi a sanitkou, certifikované kurzy prvej pomoci pre učiteľov a k tomu naozaj úžasný darček, akým je automatický externý defibrilátor pre našu školu.

Dňa 12.12.2018  žiaci našej školy  zažili už  spomínaný zážitkový  deň,  kde sa dozvedeli  množstvo dôležitých informácií o poskytnutí  prvej  pomoci .Mohli si aj vyskúšať poskytnúť 1.pomoc, dať človeka do stabilizovanej polohy, vidieť záchranárov privolaných k zraneniu a mnoho iných zaujímavostí a tak možno aj vďaka týmto informáciám zachrániť niekomu inému život.

Sme naozaj veľmi radi, že aj takouto formou sme vrátili tému prvej pomoci do našej základnej školy v Miloslavove. Úprimne sa tešíme, že sa  naša škola vďaka externému defibrilátoru stáva bezpečnejším miestom pre nás všetkých.

Olympiáda v anglickom jazyku

Aj tento rok sa na našej škole konala olympiáda v anglickom jazyku. Záujem žiakov bol veľký napriek veľkej náročnosti tejto olympiády. Svoje vedomosti z ang. jazyka si otestovalo 17 najtalentovanejších žiakov zo 4. až 7.ročníka. Na 3.mieste sa umiestnila Nina Gešová zo 6.B, na 2.mieste sa umiestnila Ema Ozogányová zo 7.A a na 1.mieste sa umiestnila Katarína Strešňáková zo 6.B, ktorá postupuje do okresného kola. Víťazkám srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov.

Návšteva Bibliotéky

8.11.  žiaci 2.A navštívili v Inchebe  Bibliotéku , veľmi aktívne sa zapojili do besedy so spisovateľkou p.Paulínou Feriancovou, ktorú moderoval Dado Nagy, popozerali výstavu, nové  knihy aj hry.