Týždeň s lektormi z Aissec

V školskom roku 2017/18 sme pokračovali v tradícii netradičného vyučovania anglického jazyka v rámci projektu Educate Slovakia 2018, ktorý pravidelne organizuje mládežnícka organizácia AIESEC. V týždni od 12. do 16. februára 2018 boli do rozvrhu všetkých tried na našej škole zaradené hodiny so zahraničnými lektormi. Tohto roku k nám prišli André Louis Reolon a Durval Aidane de Morais Neto z Brazílie a Yeaeun Kim z Južnej Kórey.

Hlavným cieľom tohto projektu je viesť prednášky a interaktívne workshopy, ktoré za aktívneho používania anglického jazyka rozvíjajú sebareflexiu, zodpovednosť a toleranciu ku kultúrnej rozmanitosti. Medzinárodní lektori sú trénovaní organizáciou AIESEC v rámci programu Global Volunteer. Učebný plán sa vždy prispôsobuje veku vzdelávanej skupiny.

Všetci lektori do svojho programu zaradili videoprezentácie, rozprávanie o zaujímavostiach z ich krajín pôvodu a interaktívne hry. Naši žiaci sa na nové poznatky tešili a do všetkých aktivít sa s nadšením zapájali. Získali tak nielen nové skúsenosti v multikultúrnom prostredí, ale mali možnosť odskúšať si aj svoje vedomosti z anglického jazyka v nových situáciách.

Pre žiakov boli tieto hodiny vítaným spestrením vyučovania a sme veľmi radi, že sme sa do tohto projektu mohli zapojiť.

Autor: PaedDr. Dana Pivovarníková

Foto: Mgr. Jana Hrazdílková, PaedDr. Dana Pivovarníková

ŠvP – lyžiarsky kurz – správa

V dňoch 12.2. 2018 až 16.2.2018 od pondelka do piatka prežilo 36 žiakov z druhých, tretích i štvrtých ročníkov krásny zimný týždeň v škole v prírode v Jasenskej doline. So štyrmi lyžiarskymi inštruktormi sa zdokonaľovali v základných cvikoch na lyžiach v správnom držaní paličiek a podaktorí vyskúšali už aj začiatky carvingových oblúkov. Všetci sa v zdraví a s mnohými zážitkami v piatok večer vrátili domov ku svojim rodičom.

Víťazky okresného kola Šaliansky Maťko

S takouto radosťou sme odchádzali z okresného kola súťaže prednesu
slovenskej ľudovej povesti zo Senca.
Dievčatá si odnášali nielen krásny diplom, vecný darček, ale i mnoho
nových zážitkov a skúseností.

Mgr. Ľubica Boršová

Školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko

V pondelok 15. januára 2018 mali všetci žiaci , ktorí sa pripravovali na súťaž v prednese slovenskej povesti „Šaliansky Maťko“ svoj veľký deň. 
Konalo sa školské kolo tejto súťaže. Svoje recitátorské schopnosti predvádzali žiaci z druhých, tretích štvrtých aj piatych ročníkov. 
Účasť bola naozaj bohatá. Veď svedčí o tom aj naša priložená fotografia. Po súťaži, keď z detí opadla tréma a strach dočkali sa vyhodnotenia. 
Ako v každej súťaži, aj tu boli ocenení tí najlepší. Okrem milých folklórnych darčekov i možnosťou reprezentovať našu školu v okresnom kole v Senci.
Z milého darčeka sa ale tešili aj všetci ostatní recitátori.
Teraz už len držme  palce Katke Strešňákovej  a Mii Gutayovej, aby v okresnom kole obstáli čo najlepšie.

Ďakujeme pani Boršovej za organizáciu a vedenie žiakov.

 

Testovanie 5

Správa o výsledkoch ZŠ Miloslavov

v celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka ZŠ

v školskom roku 2017/2018

 

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2017) sa uskutočnilo 22. novembra 2017 na 1 481 základných školách. Z našej základnej školy (ZŠ Miloslavov) sa zúčastnilo testovania 35 žiakov, z toho piati  žiaci so zdravotným znevýhodnením.  Žiaci boli testovaní z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

 

Priemerná úspešnosť žiakov Matematika Slovenský jazyk a literatúra
Celoslovenská 64,7% 62.8%
Štátne školy 64,1% 62,3%
Neplnoorganizované školy 56,2% 55,2%
ZŠ  Miloslavov 78,7% 77,0%

 

Vyhodnotenie:

Priemerná úspešnosť testu z matematiky žiakov 5.ročníka ZŠ Miloslavov (35 žiakov) je o 22,5% vyššia v porovnaní s priemernou úspešnosťou žiakov na neplnoorganizovaných školách a o 14 % vyššia v porovnaní s celoslovenským priemerom.

Priemerná úspešnosť testu zo slovenského jazyka a literatúry žiakov 5.ročníka ZŠ Miloslavov (35 žiakov) je o 21,8% vyššia v porovnaní s priemernou úspešnosťou žiakov na neplnoorganizovaných školách a  o 14,2 % vyššia v porovnaní s celoslovenským priemerom.

 

Spracoval: Mgr. Ivana Italy

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sme v tomto školskom roku organizovali v kategórii 1A pre žiakov 4. – 6. ročníka. Zúčastnilo sa ho 18 žiakov, ktorí absolvovali písomný test a ústnu časť zameranú na plynulé vyjadrovanie a priamy dialóg v interakcii so skúšajúcim. Víťazom sa stal Michal Dirga zo 6. B triedy, 2. miesto obsadil Alexander Balashov a na 3. mieste sa umiestnila Katarína Strešňáková, obaja z 5. B triedy.

Imatrikulácia prvákov

„My sme smelí prváci, múdre hlavy máme,

s písmenkami, s číslami, do boja dáme.

Čítania sa nebojíme, s počtami si poradíme,

všetko sa nám podarí, keď si zaspievame.“

Dňa 25. októbra zazneli v kultúrnom dome v Miloslavove slová tejto prváckej hymny, ktorú na záver imatrikulácie zaspievalo 52 prvákov našej Základnej školy. Po druhý rok túto milú slávnosť – pasovanie prvákov zo stavu škôlkárskeho do stavu žiackeho – mali možnosť sledovať rodičia našich milých prvákov. Po zdolaní malej skúšky odvahy, sily a zdatnosti, ich položením kružidla na plece a slovami „pasujem ťa za prváka“ naši najstaršie žiačky prijali medzi seba ako žiakov našej školy. Všetci im gratulujeme a želáme veľa úspechov v práci!

Európsky deň jazykov na našej škole

MOTTO: Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom

 

  1. september bol vyhlásený za európsky deň jazykov. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania.

Pri príležitosti tohto dňa sa v Európe konajú rôzne podujatia a akcie a už sa pomaly stáva zvykom, že aj na našej škole si tento deň pripomíname rôznymi aktivitami pre žiakov.

Tento rok žiaci 5.a 6.ročníka kreslili mapy Európy aby si názorne ukázali aká je Európa rozmanitá a rôznorodá. Mali tak možnosť spočítať koľkými jazykmi  sa v Európe rozpráva a rozdielnosť jazykov mohli porovnať keď prekladali slovíčko „ahoj“. Iní žiaci rozmanitosť Európy znázorňovali farbami a vlajkami jednotlivých štátov, ktoré do máp zakreslovali. Prostredníctvom takéhoto neformálneho učenia sa žiaci naučili aj niečo nové a rovnako si uvedomili aké je dôležité sa učiť cudzie jazyky.

Žiakom sa tento deň páčil nielen preto, že sa nemuseli učiť, ale najmä preto, že ho strávili aktívne, tvorivo a zábavne a v tomto trende si Európsky deň jazykov pripomenieme aj na budúci rok.

 

 

Mgr. Jana Hrazdílková

Plavecký výcvik v 3.ročníku

V dňoch 18.9. až 22.9. 2017 sa na ZŠ Alžbetin Dvor 81 Miloslavov uskutočnil plavecký výcvik pre žiakov, ktorí navštevujú tretí ročník, prvého stupňa základnej školy v celkovom počte 35 žiakov. Plavecký výcvik sa odohrával pod dozorom tímu profesionálnych trénerov plávania v priestoroch X-Bionic Sphere Dubová 2254/33, 931 01 Šamorín-Čilistov a prebiehal počas pondelka až piatka vo vyššie spomínaných termínoch vždy v čase od 11:00 do 13:00. Deti, ktoré sa zúčastnili výcviku strávili v plaveckom bazéne vždy 2 hodiny denne. Jednalo sa o vynikajúco organizovaný a uskutočnený výcvik, počas ktorého boli žiaci základnej školy rozdelení do štyroch skupín podľa stupňa zručnosti v plávaní. Týmto skupinám sa venovali jednotliví tréneri a zabezpečovali komplexnú výuku za účelom osvojenia si základov jednotlivých plaveckých štýlov, respektíve zdokonaľovania techniky plávania tých detí, ktoré už dokázali plávať v bazéne samostatne.

Spoločne s žiakmi 3.A a 3.B sa plaveckého výcviku v Šamoríne zúčastnili aj dvaja zamestnanci základnej školy, konkrétne v zastúpení triednej učiteľky Mgr. Janky Valigurovej 3.A a vychovávateľa Mgr. Tomáša Mišejku 3.B, ktorí sa postarali o pedagogický pozor nad deťmi počas príchodu, trvania plaveckého výcviku a návratu detí späť do školy. Príchod do priestorov školy bol každý deň naplánovaný na 13:30, kedy sa jednotlivé deti odobrali po prestávke na obed do jednotlivých oddelení v školskom klube detí a ich popoludňajší program v rámci ŠKD prebiehal už podľa organizácie ich vychovávateliek.

Celkovo sa priebeh plaveckého výcviku stretol s veľmi pozitívnym ohlasom zo strany detí. Rovnako kladne zhodnotili prínos danej aktivity aj samotní rodičia jednotlivých žiakov, pričom sa počas plaveckého výcviku v Šamoríne nevyskytla žiadna negatívna situácia, ktorá by viedla ku akémukoľvek záporne vnímanému ohlasu na vyššie spomínanú aktivitu.

 

V Alžbetinom Dvore 27.9.2017                                             Vypracoval: Mgr. Tomáš Mišejka