Testovanie 5

Správa o výsledkoch ZŠ Miloslavov

v celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka ZŠ

v školskom roku 2017/2018

 

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2017) sa uskutočnilo 22. novembra 2017 na 1 481 základných školách. Z našej základnej školy (ZŠ Miloslavov) sa zúčastnilo testovania 35 žiakov, z toho piati  žiaci so zdravotným znevýhodnením.  Žiaci boli testovaní z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

 

Priemerná úspešnosť žiakov Matematika Slovenský jazyk a literatúra
Celoslovenská 64,7% 62.8%
Štátne školy 64,1% 62,3%
Neplnoorganizované školy 56,2% 55,2%
ZŠ  Miloslavov 78,7% 77,0%

 

Vyhodnotenie:

Priemerná úspešnosť testu z matematiky žiakov 5.ročníka ZŠ Miloslavov (35 žiakov) je o 22,5% vyššia v porovnaní s priemernou úspešnosťou žiakov na neplnoorganizovaných školách a o 14 % vyššia v porovnaní s celoslovenským priemerom.

Priemerná úspešnosť testu zo slovenského jazyka a literatúry žiakov 5.ročníka ZŠ Miloslavov (35 žiakov) je o 21,8% vyššia v porovnaní s priemernou úspešnosťou žiakov na neplnoorganizovaných školách a  o 14,2 % vyššia v porovnaní s celoslovenským priemerom.

 

Spracoval: Mgr. Ivana Italy

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sme v tomto školskom roku organizovali v kategórii 1A pre žiakov 4. – 6. ročníka. Zúčastnilo sa ho 18 žiakov, ktorí absolvovali písomný test a ústnu časť zameranú na plynulé vyjadrovanie a priamy dialóg v interakcii so skúšajúcim. Víťazom sa stal Michal Dirga zo 6. B triedy, 2. miesto obsadil Alexander Balashov a na 3. mieste sa umiestnila Katarína Strešňáková, obaja z 5. B triedy.

Imatrikulácia prvákov

„My sme smelí prváci, múdre hlavy máme,

s písmenkami, s číslami, do boja dáme.

Čítania sa nebojíme, s počtami si poradíme,

všetko sa nám podarí, keď si zaspievame.“

Dňa 25. októbra zazneli v kultúrnom dome v Miloslavove slová tejto prváckej hymny, ktorú na záver imatrikulácie zaspievalo 52 prvákov našej Základnej školy. Po druhý rok túto milú slávnosť – pasovanie prvákov zo stavu škôlkárskeho do stavu žiackeho – mali možnosť sledovať rodičia našich milých prvákov. Po zdolaní malej skúšky odvahy, sily a zdatnosti, ich položením kružidla na plece a slovami „pasujem ťa za prváka“ naši najstaršie žiačky prijali medzi seba ako žiakov našej školy. Všetci im gratulujeme a želáme veľa úspechov v práci!

Európsky deň jazykov na našej škole

MOTTO: Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom

 

  1. september bol vyhlásený za európsky deň jazykov. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania.

Pri príležitosti tohto dňa sa v Európe konajú rôzne podujatia a akcie a už sa pomaly stáva zvykom, že aj na našej škole si tento deň pripomíname rôznymi aktivitami pre žiakov.

Tento rok žiaci 5.a 6.ročníka kreslili mapy Európy aby si názorne ukázali aká je Európa rozmanitá a rôznorodá. Mali tak možnosť spočítať koľkými jazykmi  sa v Európe rozpráva a rozdielnosť jazykov mohli porovnať keď prekladali slovíčko „ahoj“. Iní žiaci rozmanitosť Európy znázorňovali farbami a vlajkami jednotlivých štátov, ktoré do máp zakreslovali. Prostredníctvom takéhoto neformálneho učenia sa žiaci naučili aj niečo nové a rovnako si uvedomili aké je dôležité sa učiť cudzie jazyky.

Žiakom sa tento deň páčil nielen preto, že sa nemuseli učiť, ale najmä preto, že ho strávili aktívne, tvorivo a zábavne a v tomto trende si Európsky deň jazykov pripomenieme aj na budúci rok.

 

 

Mgr. Jana Hrazdílková

Plavecký výcvik v 3.ročníku

V dňoch 18.9. až 22.9. 2017 sa na ZŠ Alžbetin Dvor 81 Miloslavov uskutočnil plavecký výcvik pre žiakov, ktorí navštevujú tretí ročník, prvého stupňa základnej školy v celkovom počte 35 žiakov. Plavecký výcvik sa odohrával pod dozorom tímu profesionálnych trénerov plávania v priestoroch X-Bionic Sphere Dubová 2254/33, 931 01 Šamorín-Čilistov a prebiehal počas pondelka až piatka vo vyššie spomínaných termínoch vždy v čase od 11:00 do 13:00. Deti, ktoré sa zúčastnili výcviku strávili v plaveckom bazéne vždy 2 hodiny denne. Jednalo sa o vynikajúco organizovaný a uskutočnený výcvik, počas ktorého boli žiaci základnej školy rozdelení do štyroch skupín podľa stupňa zručnosti v plávaní. Týmto skupinám sa venovali jednotliví tréneri a zabezpečovali komplexnú výuku za účelom osvojenia si základov jednotlivých plaveckých štýlov, respektíve zdokonaľovania techniky plávania tých detí, ktoré už dokázali plávať v bazéne samostatne.

Spoločne s žiakmi 3.A a 3.B sa plaveckého výcviku v Šamoríne zúčastnili aj dvaja zamestnanci základnej školy, konkrétne v zastúpení triednej učiteľky Mgr. Janky Valigurovej 3.A a vychovávateľa Mgr. Tomáša Mišejku 3.B, ktorí sa postarali o pedagogický pozor nad deťmi počas príchodu, trvania plaveckého výcviku a návratu detí späť do školy. Príchod do priestorov školy bol každý deň naplánovaný na 13:30, kedy sa jednotlivé deti odobrali po prestávke na obed do jednotlivých oddelení v školskom klube detí a ich popoludňajší program v rámci ŠKD prebiehal už podľa organizácie ich vychovávateliek.

Celkovo sa priebeh plaveckého výcviku stretol s veľmi pozitívnym ohlasom zo strany detí. Rovnako kladne zhodnotili prínos danej aktivity aj samotní rodičia jednotlivých žiakov, pričom sa počas plaveckého výcviku v Šamoríne nevyskytla žiadna negatívna situácia, ktorá by viedla ku akémukoľvek záporne vnímanému ohlasu na vyššie spomínanú aktivitu.

 

V Alžbetinom Dvore 27.9.2017                                             Vypracoval: Mgr. Tomáš Mišejka

Záver školského roka – školská slávnosť 30. 6. 2017

Po desiatich mesiacoch usilovnej školskej práce sme školskou slávnosťou slávnostne ukončili školský rok 2016/2017. Na školskom dvore sa deťom po vypočutí našej štátnej hymny a úvodných básňach v podaní Timey, Mii a Alex, prihovorila p. riaditeľka PaedDr. Alena Jančeková. Zhodnotila úspechy našich žiakov a pedagógov, povzbudila ich do ďalšej školskej práce v budúcom školskom roku, zaželala všetkým príjemné prázdniny a dovolenku. Po nej sa všetkým prihovoril p. starosta Milan Baďanský, poďakoval pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom školy za odvedenú prácu v tomto školskom roku a deťom zaprial príjemné prázdniny. V závere školskej slávnosti pozdravili prváci krátkou básňou všetkých učiteľov. Nakoniec boli najúspešnejší a najlepší žiaci a žiačky našej školy ocenení knihou a pochvalným listom za výborný prospech, vzornú dochádzku, reprezentáciu školy na súťažiach a olympiádach na okresnej i krajskej úrovni. S úsmevom na tvári si potom žiaci presunuli do tried, kde si z rúk svojich triednych učiteľov prevzali vysvedčenia.

Gratulujeme a ďakujeme našim najúspešnejším a oceneným žiakom:

 

Odmenení žiaci v školskom roku 2016/2017

  1. Macejková Linda – 1.A – Za výborný prospech a vzorné správanie

2. Majer Ľuboš – 1.A –Za výborný prospech a vzorné správanie

3. Adam Boháč – 1.B – Za vzorné správanie, usilovnosť, vynikajúci prospech a super dochádzku

4. Veronika Baranovičová – 1.B – Za vzorné správanie, usilovnosť, výborný prospech a kamarátskosť

5. Radko Bábiček – 2.A – Za vzorné správanie a výborný prospech

6. Tamara Krivošíková – 2.A – Za vzorné správanie a výborný prospech

7. Tamara Šikulová – 2.B – Za vzorné správanie a výborný prospech

8. Alexandra Šikulová – 2.B – Za vzorné správanie a výborný prospech

9. Terezka Lacková – 4.A – Za výborný prospech a vzornú dochádzku

10. Oliver Kušnír – 4.A – Za úspešnú reprezentáciu v matematických súťažiach a

výborný prospech

11. Katarína Strešňáková – 4.B – Za reprezentáciu v recitačných súťažiach

12. Samuel Beňo – 5.A – Za úspešnú účasť na okresných olympiádach

13. Paulínka Lacková – 5.A – Za úspešnú účasť na okresných olympiádach

  1. Natália Franeková – 5.A – Za úspešnú účasť na okresných olympiádach
  2. Karolína Kalúsová – 5.A – Za úspešnú reprezentáciu školy na okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína

16. Martin Muráň – 5.A –  Za úspešnú reprezentáciu a účasť v tech. olympiáde

  1. Jakub Krivošík – 5.A – Za úspešnú reprezentáciu a účasť v mat. olympiáde

18. Michal Dirga – 5.B – Za účasť na olympiáde z anglického jazyka a prednese

prózy v súťaži Hviezdoslavov Kubín

19. Adam Macura – 5.B – Za účasť na olympiáde z geografie a matemat. súťaži

 

Oslava Dňa matiek 2017

Oslava Dňa matiek v našej škole

„Mamka, mami, vieš, že voniaš jahodami,

teplým letom, malinami?

Ako dobre, že si s nami, mama, mamka, mama, mami.“

I tieto verše pre mamičku odzneli na slávnostnej akadémii pri príležitosti Dňa matiek, ktorá sa konala 17. mája 2017 v našej škole. Deti zo všetkých tried si pod vedením pani učiteliek a pani vychovávateliek pripravili pásma básní, piesní, scénky i tancov, aby ich s láskou, úctou a vďakou venovali svojim mamičkám i starým mamkám. Pri bráne našej školy vítali naše mamičky dievčatá s darčekom – srdiečkom so slovami „Ľúbim ťa“, čo bolo mottom celého nášho programu. Mamičky mohli vidieť svoje deti v týchto číslach:

1.C – Tanec s vankúšikmi – pripravila p. vych. Mgr. Dillonghová

3.A – Pásmo básní – pripravila p. uč. PaedDr. Malová a p. vych. Ing. Razgyelová

5.A,B – Tanec – „Symphony“ – pripravila p. uč. Mgr. Klačanská

5.A – Spev v anglickom jazyku – „My quiz“ – pripravila p. uč. Mgr.  Klačanská

4.B – 2 ľudové piesne – pripravila p. uč. Mgr. Bělousovová

2.B – pásmo básní – chlapci – pripravila p. vych. Mgr. Slavkayová

– tanec so stuhami a šatkami „Tak sa neboj mama“ – pripravila p. vych. Mgr. Slavkayová

1.A – pásmo básní a pieseň – pripravila p. uč. Mgr. Durecová,

2.A – Ľudový tanec s vareškami „A ja taka dzivočka“ – pripravila p. vych. Hrančová

– pásmo básní – p. uč. Mgr. Lachová

1.C – pásmo básní a pieseň – pripravila p. uč. Mgr. Kušnírová

3.B – scénka „Čo je láska“ – pripravila p. uč. Mgr. Boršová

1.B – pásmo básní a pieseň – pripravila p. uč. Mgr. Almašiová

Pieseň prvákov „Fialôčka“ – pripravila p. uč. Mgr. Almašiová a p. uč. 1.roč.

4.A – Tanec „Call me baby“ – pripravila p. uč. Mgr. Hrazdílková

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu tejto milej akcie našej školy a tešíme sa spoločne s vami na stretnutie s mamičkami na budúci rok.

 

Foto, ktoré prikladáme je zmenšené veľkosťou na použitie na web, v prípade, ak by ste niektorú foto chceli v plnej verzii, prosím napíšte na email školy –     zakladna.skola@miloslavov.sk

Netradičné vyučovanie

Netradičné vyučovanie

1.A

16.5.2017 – Čítanie/Písanie – pani Cabalová

19.5.2017 – Matematika – pani Brázdilová

19.,26. 5. 2017 – Telesná výchova – pani Figura

25.5.2017 – Prvouka – pán Šátor

1.B

15.5.2017 – Čeština – pani Baranovičová

16.5.2017 – Matematika – Geometrické tvary – p. Šuppová

1.C

16.5.2017 – Prvouka – pani Barošová

2.A

18.5.2017 – Čeština – pani Kabátová

23.5.2017 – Pes záchranár – pani Malá

2.B

19.5.2017 – Ako sa rodí kniha – pani Masárová

23.5.2017 – Pes záchranár – pani Malá

3.A

17.5.2017 – Čeština – pani Baranovičová

18.5.2017 – Práca policajta – pani Marcela Droppová

18.5.2017 – Anglický jazyk – pani Barančíková

3.B

10.5.2017 – Môj životný príbeh – p. Ivan Húska

19.5.2017 – 2 hodiny – Putovanie peňazí – p. Chrenková

4.B

15.5.2017- Informatická výchova – pán a pani Kühnovci

ŠKD:

4. oddelenie – 23.5.2017 – Včely a včelárstvo – p. Memersheimer

6. oddelenie – 9.5.2017 – Výrobky z FIMO hmoty – pani Gregušová