Číslo účtu pre platbu za ŠKD:

SK37 5600 0000 0018 7740 6001

Variabilný symbol: 

Pri platbe za ŠKD používajte VARIABILNÝ SYMBOL pridelený Vášmu dieťaťu tento školský rok!!!!

Žiaci označené v tabuľke VS červenou farbou nenavštevujú ŠKD a nemajú teda povinnosť platby.

Nepoužívajte symboly z minulého školského roka! Bez variabilného symbolu nebude Vaša platba priradená.

Platby sa kontrolujú každý mesiac. Vychovávateľka nemá prehľad o platbách, ani ich nespravuje.

Nezrovnalosti v platbách, nedoplatky, preplatky prosím riešte s obecným úradom – s pani Jašurovou.

 

Pripojené dokumenty