Vážení rodičia,

informácie k plateniu za školský klub detí: 

  • rodičia platia od 09/2019 do 06/2020 (ak navštevujú klub celý školský rok), vždy za každý začatý mesiac
  • suma, ktorú je potrebné uhradiť určuje časť VZN:

Čl. III.

Školský klub detí

 

  • Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí je 40,00 EUR/ mesiac;
  • v prípade, že dieťa a jeho obaja zákonní zástupcovia, resp. jeden, ak má len jedného zákonného zástupcu, majú v obci  trvalý pobyt, uplatní sa zľava 50% z poplatku (t.j. poplatok je vo výške 20,00 EUR/mesiac);
  • v prípade, že  dieťa a jeden z jeho zákonných zástupcov má trvalý pobyt v obci, uplatní sa  zľava 25 % z poplatku ( t.j. poplatok je vo výške 30,00 EUR/mesiac)

Príspevok podľa ods. 1 tohto článku sa uhrádza do 10. dňa v mesiaci, a to

  • poštovou poukážkou, alebo
  • bankovým prevodom na účet číslo IBAN SK 7556000000001877402019,  SWIFT:   KOMASK2X.
  • variabilný symbol je prideľovaný každoročne v mesiaci september a rodičovi je oznámený vychovávateľkou/vychovávateľom ;
  • Ak zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada zriaďovateľa a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, poplatok za dieťa sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza.

 

V prípade, že sa v priebehu mesiaca mení trvalý pobyt platby sa menia až od nasledujúceho mesiaca.

Príklad:

prihlásim sa 15.10.2019 – nižšiu sadzbu uhrádzam až od 01.11.2019.

odhlásim sa 15.10.2019 – vyššiu sadzbu uhrádzam až od 01.11.2019.

 

Platby spravuje: 

Kvetoslava Jašurová

referát:

správa daní

evidencia obyvateľstva

 

Stránkové hodiny

Pondelok:   8.00 – 12.00   13.00 16.45

Streda:       8.00 – 12.00    13.00 16.45

Štvrtok:     8.00 – 12.00

 

Obecný úrad Miloslavov

Miloslavov 181

900 42 Miloslavov

kontakt:

+421908675406

kvetoslava.jasurova@miloslavov.sk

 

 

Pripojené dokumenty