Naša škola je neplnoorganizovaná základná  škola rodinného typu. Máme 9 tried I. stupňa ZŠ a postupne  otvárame triedy II. stupňa – máme po dve triedy 5., 6. a 7. ročníka.

V súčasnosti má naša škola spolu 15 tried, 9 na I. stupni ZŠ a 6 na II. stupni ZŠ , 330  žiakov a 36  zamestnancov. 29 zamestnancov je pedagogických, 3 odborní zamestnanci a 4 nepedagogickí zamestnanci. Nárast oproti minulému školskému roku je o 47 žiakov viac. 2 žiaci boli úspešne prijatí na 8. ročné gymnázia.  V ŠKD máme tento školský rok 7 oddelení, 154 detí.

Zmenu máme aj v školskom stravovaní, ktoré už dva roky zabezpečuje firma PINO. Žiaci druhého stupňa, zamestnanci ako aj deti s rôznymi intoleranciami si majú možnosť vyberať zo 4 jedál denne a i tento školský rok realizujeme prihlasovanie obedov čipovým systémom.

Škola má v obci Miloslavov dlhoročnú tradíciu, bola založená ešte v roku 1928 ako malotriedna jubilejná škola pre 1. až 4. ročník. Odvtedy sa veľa zmenilo.

Od roku 2013 však píše naša škola svoju novú históriu. Pristavilo sa prízemie modulovej školy – 2 triedy, jedáleň, šatne a sociálne zariadenia a v januári 2015  sa dalo do prevádzky poschodie – 4 ďalšie nové triedy. Sme prvá modulová škola, ktorá bola postavená v bratislavskom kraji.

Aj v roku 2016 sa stavalo. Pribudol samostatný pavilón pre žiakov 2. stupňa, kde sa nachádza až 10 tried. Značne sa zlepšilo vybavenie tried, všetky triedy majú interaktívnu tabuľu a zriadila sa aj samostatná odborná učebňa informatickej výchovy.

Náš školský vzdelávací program sa nazýva „Rodinná škola“ a zameriava sa na 3 priority :

  1. Vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka a s tým spojené aktivity napr. krúžky anglického jazyka, recitačná súťaž v ANJ, projektové týždne so zahraničnými anglicky hovoriacimi lektormi  ap.
  2. Enviromentálna výchova – posilnenie hodín prírodovedy, zapojenie do enviro projektov, výsadba v okolí školy, vlastné zeleninové políčka pre každú triedu a starostlivosť o zeleň v areáli ap.
  3. Digitálne technológie – využívať na rôznych hodinách na vyučovaní i v ŠKD – PC, interaktívne tabule, krúžok PC.

V tomto školskom roku bude navštevovať našu školu 330 žiakov. A prišli medzi nás noví žiaci, prváčikovia –  je ich 41 a otvárame dve prvé triedy.  Nebolo prijatých 8  detí, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci Miloslavov, naše kapacity to už neumožňujú. Všetci zamestnanci školy máme aj na tento školský rok  veľké plány a  ambície naďalej skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces na tejto škole, zapojiť sa do projektov, uplatňovať nové moderné formy vyučovania, hlavne projektové a zážitkové vyučovanie, zlepšovať  imidž školy . Hlavný cieľ na tento školský rok je  rozvoj „kritického myslenia“. Je to náročná úloha , ktorej sa chceme venovať a zdokonaľovať sa. Že sme sa vydali správnou cestou svedčia výsledky T5 ako aj úspechy v okresných či krajských kolách v školských  vedomostných  súťažiach a olympiádach .

Žiaci  5. ročníka sa v novembri  zúčastnia celoslovenského testovania zo SJL a MAT, vlani sme mali veľmi dobré výsledky v rámci SR.

Začali sme vytvorením ihriska s umelou trávou, úpravou pieskoviska, terénu pod preliezkami, novým chodníkom a pokračujeme v jarnom období výsadbou, lavičkami a ďalšími fit prvkami.

Máme zrealizovaný projekt kamerového systému v interiéri aj exteriéri, aby sa zvýšila naša bezpečnosť.

Prístavbou samostatného pavilónu pre 2. stupeň ZŠ  vznikne v našej obci postupne plnoorganizovaná  základná škola pre žiakov od 1. po 9. ročník  a  naši žiaci nebudú musieť cestovať  za vzdelaním  do ZŠ v  Bratislave. Pre našich žiakov vieme zabezpečiť kvalitné vyučovanie, ale  aj kvalitnú krúžkovú činnosť pre zmysluplné trávenie voľného času  a rozvíjanie ich aktivít a záujmov.

S nárastom počtu žiakov je nevyhnutné z dôvodu bezpečnosti uzavrieť areál školy len pre deti, zákaz vstupu vozidlám.

Pripravujeme projekt o uzavretí školského parkoviska a apelujeme, aby deti v rámci obce chodili do školy peši, či na bicykli, tie, ktoré to zvládnu. Okrem úpravy školského dvora pripravujeme projekt prístavby dielne a učebne.

A samozrejme stále máme nesplnený sen „telocvičňa – ,ktorý je  vo fáze projektu a hľadajú sa zdroje.

Našou prioritou je dobrá spolupráca s rodičmi a vzájomná  informovanosť.

 

Všetkým rodičom ďakujeme za pomoc a podporu a tešíme sa na Vás a spoluprácu s Vami aj v tomto školskom roku.

 

                                      PaedDr. Alena Jančeková

                                     riaditeľka