Základná škola Miloslavov má 8 oddelení ŠKD:

Prvé oddelenie tvorí 1.A pod vedením Veroniky Forgóovej.

Druhé oddelenie tvorí 1.B pod vedením Mgr. Malvíny Botlóovej.

Tretie oddelenie tvorí 1.C pod vedením PhDr. Alexandry Barančíkovej.

Štvrté oddelenie tvorí 2.A pod vedením Mgr. Ireny Daliman.

Piate oddelenie tvorí 2.B pod vedením Mgr. Dariny Ribárovej.

Šieste oddelenie tvorí 3.A pod vedením Márie Tyborovej.

Siedme oddelenie tvorí 3.B pod vedením Mgr. Soni Slavkayovej.

Ôsme oddelenie tvorí výber zo 4.A a 4.B pod vedením Mgr. Tomáša Mišejku.

ŠKD – služby

Prevádzka ŠKD denne od 11.40 hod. do 17.30 hod.

 

Ranná služba: od 6.30 – do 7.30 hod. 

V miestnosti 1.C – zadný (starý) vchod do budovy.

 

Popoludňajšia (zberná) služba od 16.30 do 17.30 hod.

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2018

ČI. III.

Školský klub detí

(1.) Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí je 40,00 EUR/ mesiac;

a) v prípade, že dieťa a jeho obaja zákonní zástupcovia, resp. jeden, ak má len jedného zákonného zástupcu, majú v obci trvalý pobyt, uplatní sa zľava 50% z poplatku (t.j. poplatok je vo výške 20,00 EUR/mesiac);

b) v prípade, že dieťa a jeden z jeho zákonných zástupcov má trvalý pobyt v obci, uplatní sa zľava 25 % z poplatku (t.j. poplatok je vo výške 30,00 EUR/mesiac)

(2.) Príspevok podľa ods. 1 tohto článku sa uhrádza do 10. dňa v mesiaci, a to

a) poštovou poukážkou, alebo

b) bankovým prevodom na účet číslo IBAN: SK75 5600 0000 0018 7740 2019, SWIFT: KOMASK2X.

(3.) Ak zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada zriaďovateľa a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, poplatok za dieťa sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza.

Pri platbe za ŠKD používajte VARIABILNÝ SYMBOL pridelený Vášmu dieťaťu daný školský rok!!!!

Variabilný symbol Vám poskytne pani vychovávateľka.

Do poznámky prosím uvádzajte „ŠKD a meno a priezvisko dieťaťa“

Žiaci, ktorí nenavštevujú ŠKD a nemajú teda povinnosť platby.

Nepoužívajte symboly z minulého školského roka! Bez variabilného symbolu nebude Vaša platba priradená.

Platby sa kontrolujú každý mesiac. Vychovávateľka nemá prehľad o platbách, ani ich nespravuje.

Pokyny k platbám nájdete v záložke Platby školský klub detí : http://www.zsmiloslavov.sk/platby-skolsky-klub/

Plné znenie VZN nájdete tu: http://www.miloslavov.sk/wp-content/uploads/2018/08/VZN_1_2018_poplatky_MS_SKD_SJ.pdf

Nezrovnalosti v platbách, nedoplatky, preplatky prosím riešte s obecným úradom – s pani Jašurovou.

Pripojené dokumenty