• 23. januára 2020
  • 13.15
  • Zborovňa I., budova I. stupňa

Pedagogická rada – hodnotenie prospechu, správania a dochádzky za 1. polrok šk. roka 2019/2020